Viborg Taekwondo Klub

Vedtægter for Viborg Taekwondo Klub

 

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Viborg Taekwondo Klub. Dens hjemsted er Viborg Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

§3 Organisation

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og Dansk Idræts Forbund (DIF) og er undergivet disses love og bestemmelser. Klubben er tillige anerkendt af Viborg Kommune som folkeoplysende forening og skal følgelig efterleve de krav, som kommunen stiller til folkeoplysende foreninger, herunder i forhold til tilskud m.m.

§4 Medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt syv år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

Der kan ikke optages medlemmer, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF’s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer.

Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold gør sig gældende for et optaget eller ansøgende medlem – uden at der i den anledning endnu er faldet dom – kan bestyrelsen afgøre, at denne ikke skal være medlem.

§5 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves tre måneder forud for aktive medlemmer og seks måneder forud for passive medlemmer.

Stk. 2. Ledende instruktører betaler ikke kontingent.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer samt instruktører/hjælpeinstruktører betaler 50 % af kontingentsatsen. Er bestyrelsesmedlemmet ikke selv aktivt, men har et aktivt barn, gælder kontingentnedsættelsen for barnet.

Stk. 4. Såfremt der er flere aktive medlemmer fra samme familie, gives familierabat (nedsættelsen fastsættes på generalforsamlingen jf. stk. 1). Familierabat gives kun til ”nærmeste familie” (far/mor/børn – primært på samme adresse).

§6 Udmeldelse / eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Stk. 2. Når medlemmer er i kontingentrestance udover en måned, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan genoptages som medlem af klubben før restancen er betalt.

Stk. 3. Klubbens instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning, når særlige forhold giver anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende instruktør. Enhver udelukkelse kan inden otte dage indankes til for bestyrelsen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende, ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indstille til DTaF, Ordens- og Amatørudvalget, at en person, der i eller uden for DTaF skønnes at have udvist usportslig / uetisk optræden eller at have overtrådt amatørbestemmelserne, udelukkes.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere, meddele karantæne til eller afvise at løse licens til en person, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, pædofili, grov gadeuorden, overtrædelse af DIFs dopingregler eller handel med narkotiske stoffer.

Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold – uden at der i den anledning er faldet endnu er faldet dom – kan bestyrelsen endvidere midlertidigt udelukke en person fra at have licens.

Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal og kan indankes skriftligt til DTaFs Ordens- og Amatørudvalg inden fire uger (poststempel eller e-mail dato) efter afgørelsen. Indbringelse har ikke opsættende virkning.

Bestyrelsens afgørelse skal være begrundet og skal angive om udelukkelsen er tidsbegrænset, og i givet fald, hvornår fristen udløber.

Inden bestyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1. skal licenshaveren/-søgeren skriftligt opfordres til at fremlægge forsvar i sagen. Forsvaret skal foreligge inden tre uger fra bestyrelsens opfordring.

Stk. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve at licenshaveren/-søgeren fremviser straffeattest, hvoraf det fremgår, at personen ikke er straffet for forhold nævnt under stk. 5.

§7 Børnepolitik

Viborg Taekwondo Klub ønsker at være en børnevenlig klub, hvorfor klubben har formuleret en børnepolitik (bilag 1) i henhold til direktiver fra DIF og DTaF (breddeidrætsudvalget). Børnepolitikken skal tilsikre, at klubbens yngste medlemmer har en positiv oplevelse af træning og andre klubaktiviteter, samt at instruktørerne er opmærksomme på at børnene trænes på passende præmisser (MON-bælte-systemet, se bilag 1).

Stk. 2. Uværdig, nedladende eller anden nedsættende behandling af børn i klubben tolereres ikke og vil medføre bortvisning/karantæne/eksklusion som beskrevet under § 6, stk. 3 og 5. Ligeledes vil upassende (pædofil) opførsel overfor klubbens børn resultere i øjeblikkelig eksklusion jf. § 6, stk. 3 og 5.

Stk. 3. Klubbens instruktører samt andre i klubben, der har – eller forventes at få – omgang med børn under 15 år (f.eks. hjælpeinstruktører, hjælpende forældre, m.m.) skal aflevere ”børneattest” (ansøgning, se bilag 2).

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned (eller snarest herefter), indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad. Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 15 år, samt forældre til aktive medlemmer under 15 år (en stemme pr. medlem under 15 år). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Uagtet om medlemmer under 15 år medbringer forældre til generalforsamlingen, har de – på linje med alle andre – ret til at blive hørt på generalforsamlingen

§9 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 7. Valg af Formand (lige år)
 8. Valg af Kasserer (ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Valg af udvalg
 13. Eventuelt

§10 Generalforsamlingens forløb

Ordstyreren, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden det af referenten udarbejdede referat.

På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ordstyreren bestemmer afstemningsmåden. Ønsker blot et stemmeberettiget medlem hemmelig afstemning skal dette efterkommes. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med otte dages varsel. Bestyrelsen er pligtig hertil, når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftligt herom med oplysning om det/de emne(r), der ønskes behandlet.

§12 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmeldem (evt. forældrerepræsentant)

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at kasserer og næstformand er på valg i ulige årstal, formanden i lige årstal. Menige medlemmer er på valg, når de har siddet i to år.

 

Stk. 3. Suppleant(er) indkaldes kun i det omfang et medlem af bestyrelsen ikke kan forventes at opfylde sine forpligtelser for den resterende valgperiode, f.eks. i tilfælde af flytning/
udmeldelse eller tilsvarende årsager.

§13 Konstitution, bestyrelsens lovlighed m.m.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen. Formanden og kassereren er valgt til deres poster, den resterende bestyrelse konstitueres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens fravær indtræder næstformanden i hans/hendes sted. Over bestyrelsens forhandlinger, beslutninger m.m. føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til alene at administrere den daglige, økonomiske ledelse. Endvidere kan ledende instruktør(er) bemyndiges til – evt. i samråd med øvrige instruktører – at foranstalte indkøb af nødvendigt udstyr til træningsbrug (skjolde, ”skinker”, sikkerhedsudstyr m.m.) samt effekter (dobok, sko, bælter m.v.), der forventes at kunne videresælges til – eller er bestilt af – klubbens elever.

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det foregående kalenderår og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens ejendom og løsøre skal forvaltes. Eventuel økonomisk beholdning skal anvendes til Taekwondosportens fremme.

 

 

Viborg, 2013-05-02


Viborg Taekwondo Klub

Tlf.: 2677 6040

E-mail: viborg-taekwondo@outlook.dk

Facebook: Viborg Taekwondo Klub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk